Đào tạo HLV yoga

ĐÀO TẠO HLV YOGA
Đào tạo Huấn luyện viên Yoga chuyên nghiệp - 300 giờ

Đào tạo Huấn luyện viên Yoga chuyên nghiệp - 300 giờ

Đào tạo HLV Yoga chuyên đề (Phục hồi, Yin, Massage trị liệu) - 130 giờ

Đào tạo HLV Yoga chuyên đề (Phục hồi, Yin, Massage trị liệu) - 130 giờ