HLV YOGA NGUYỄN HUỲNH

Huấn luyện viên Yoga Nguyễn Huỳnh

Tốt nghiệp Khóa học Huấn luyện viên Yoga chuyên nghiệp tại học viện Yogadaily khóa K34

học huấn luyện viên yoga

 

Tên phòng tập: Helena Yoga

 

học huấn luyện viên yoga

 

Địa chỉ: 688 Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Quý, tỉnh Long Xuyên

Facebook: https://www.facebook.com/HelenaYogaLongXuyen 

Qui mô phòng tập: ~ 40 học viên